Režim dne v MŠ Čehovice

Provoz MŠ : 6. 30 – 16. 15

Režim dne - je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby. 

Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený předadaptační a adaptační  režim. 

 

6.30 –  8.55

scházení dětí, dopolední činnosti – hry, pohybové aktivity,

ind. a skup. práce s dětmi

8.55 –  9.15

hygiena – rozvolněná, dopolední svačina

9.15 -  9.45

dopolední činnosti – střídání činností ze všech oblastí ve vzájemném propojení – podle třídního plánu práce – řídí se ročním obdobím, aktuální situací v MŠ a obci

9.45 – 11.45

příprava na pobyt venku – pobyt venku, s přihlédnutím ke klimatickým a rozptylovým podmínkám ( využití zahrady, okolí obce, hřiště apod.)

11.45 –12.30

hygiena  - oběd ( kulturní návyky – stolování)

12.30 –14.30

hygiena, příprava na odpočinek – četba, odpočinek - ind. přístup k potřebě dětí, klidové činnosti

14.30 -16.15

odpolední motivované cvičení, hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti dětí  ( v létě využití zahrady) – rozcházení dětí

Tato organizace je pouze rámcová, s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní skupině dětí, učitelka o ní rozhoduje samostatně. Dodrženy jsou jen časové rozvrhy denních jídel a přestávky mezi nimi.

Přístup do třídy-rodiče

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a aktivit. Dle svého zájmu, po dohodě, kdykoliv navštívit školu a podívat se, případně zapojit do vzdělávacího procesu se svým dítětem, zejména v době adaptačního procesu.

Pravidla vytvořená společně s dětmi

1. Chodíme v prostorách MŠ pomalu.

2. Zdravíme dospělé i své kamarády, žádáme o pomoc (prosím), poděkujeme

3. S hračkami zacházíme šetrně, vážíme si práce druhých, dokončíme započatou práci.

4. Dělíme se o hračky s kamarády, domluvíme si střídání a vyjednáváme

5. Uklízíme si hračky a věci na určené místo.

6. Jsme na sebe hodní a pomáháme si, za špatné chování se omluvíme

7. Navzájem si nasloucháme, mluví vždy jen jeden, mluvíme přiměřeně hlasitě.

8. Ze třídy odcházíme po domluvě s učitelkou.

9. Užíváme správně hygienické pomůcky- mytí, použití WC, kapesník (ochrana zdraví).