Školní vzdělávací program
Obsah vzdělávání vychází z vesnického prostředí, ve kterém děti vyrůstají a z jejich reálného života. Smyslem tohoto vzdělávání se stane, provázení dětí prvními roky jejich života mimo rodinu, pomoc jim porozumět sobě i světu kolem, orientovat se v životě i v prostředí, které je obklopuje. Chceme je naučit se v tomto prostředí smysluplně pohybovat.Vzdělávání bude zasahovat celou dětskou osobnost, bude přinášet zkušenosti i poznatky, rozvíjet tvořivost a fantazii, získávat praktické dovednosti, rozvíjet fyzické i psychické schopnosti. Povedeme děti k tomu, aby vnímaly a přijímaly základní lidské morální a společenské hodnoty a učily se žít ve společenství ostatních a v souladu s přírodou. Rozsah a náročnost činností dětí je přizpůsobená věkovým a vývojovým možnostem dětí, zájmům a aktuálnímu dění v okolí i ve světě.
 

 SKLÁDÁME STŘÍPKY POZNÁNÍ - BAREVNÝ SVĚT

motto: "Dětství plné radosti a her."

  1. PODZIMNÍ STŘÍPEK POZNÁNÍ

  „Já, ty, my všichni jsme tu kamarádi“

Záměr : Děti se budou učit znát svoje jména, své značky, respektovat se, seznámí se s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné. Paní učitelky a starší děti pomohou ulehčit mladším dětem chvíle odloučení od rodičů, překonávat rozpaky a učit žít svoje nové kamarády ve školce tak, aby byli všichni spokojení. Společně budeme vytvářet pohodové prostředí a vzájemně spolupracovat a respektovat se. Získáváním poznatků o životě na vesnici budeme posilovat vztahy k rodině, k vesnici, ke škole, k přírodě.

"Podzim čaruje“

Záměr: Krása podzimní přírody nás bude inspirovat k jejímu citlivému vnímání, sounáležitosti s ní, naučí se ji chránit. Při pobytu venku se  seznámí s charakteristickými znaky podzimu, budou pozorovat krásné barvy a tvary listů stromů a keřů, poznávat jejich plody, seznamovat se s léčivými bylinkami, ochutnávat bylinné čaje, zeleninu a ovoce. Ve spolupráci s rodiči budeme rozvíjet tvořivost dětí při výrobě „Dýňáčka - Podzimníčka“, poslouchat vítr v korunách stromů, poznají jeho sílu při pouštění draka. Postupně budou sledovat jak se příroda i zvířátka připravují na zimní spánek. Tím vším je povedeme k vyjádření svých názorů, myšlenek a pocitů, i k rozvíjení záměrného pozorování. Děti si procvičí chůzi a běh v nerovném terénu, zdolávání překážek. Osvojí si bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích, při přecházení vozovky.

   2. ZIMNÍ STŘÍPEK POZNÁNÍ

„Vánoce, Vánoce přicházejí …“

Záměr : Připravíme je na návštěvu Mikuláše, anděla a čerta s nadílkou v MŠ – s ohledem na psychiku dětí. Seznámí se s lidovými zvyky a tradicemi. Ozdobí vánoční strom, budou se podílet na výrobě adventního věnce do třídy, zhotoví dárky a přáníčka pro své nejmilejší, zapojí se do výzdoby interiéru MŠ, procvičí si pohybové a manipulační dovednosti, naučí se vánoční koledy a písničky, budou péct vánoční cukroví a pro rodiče a příbuzné i veřejnost si připraví vánoční posezení - besídku. Zapojíme se do programu na rozsvícení obecního vánočního stromu a tradičně popřejeme  a předáme přání – na obecním úřadě, v obchodech a sponzorům. V místním kostele si prohlédneme dřevěný Betlém. Budeme u dětí podporovat rozvoj schopností chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě třídy a spoluvytvářet prostředí klidu a pohody. Posílíme citové vztahy k nejbližším, podpoříme rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, podnítíme představivost, fantazii, tvořivost i řeč. 

„Bílá zima“
Záměr : Zima - to je doba zimních radovánek, sportování a dovádění, ale i doba pro poetické vidění světa. Vysvětlíme si pojem koloběhu, střídání čtyř ročních dob. Děti se seznámí s vlastnostmi vody, sněhu a ledu – budou experimentovat.  Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale, že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých. Hrami na sněhu budeme rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Budeme posilovat vztah dětí ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně ve svém okolí (ptáci a ptačí budky). Postaráme se o ptáčky na krmítku. V tomto bloku se spolu se školáky budeme těšit na školní zápis, procvičíme si barvy, geometrické tvary, velikostní rozdíly, počet, základní znalosti o své osobě. Procvičíme paměť opakováním básní a říkadel. 
Přitom se budeme seznamovat s částmi lidského těla a jejich funkcemi, lidskými smysly, jejich významem pro člověka, povedeme je k péči  o své zdraví – co prospívá, co škodí. V návaznosti na opakování částí lidského těla si děti procvičí součásti oblečení ve vztahu k ročnímu období, dle počasí, příležitostí
 3. JARNÍ STŘÍPEK POZNÁNÍ

  „Když jaro zaťuká"

Záměr : Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás lidí, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které sní souvisí. Děti si budou na vycházkách všímat změn v přírodě, učit se chovat ekologicky a všímat si významu zeleně a čistoty životního prostředí. Seznámí se s prvními jarními kytičkami. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou, přírodninami.

Řada činností bude přenášena ven, zahrada nám nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatel a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový enviromentální rozvoj dítěte.

Barvy, tvary určování, pojmenování, třídění, orientace, budou pojmy, se kterými se děti při různých činnostech opět setkají. Přinese to s sebou i potřebu společných nových pravidel, bude třeba respektovat jeden druhého a současně se také učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda  v okolí mateřské školy a zahrada školy. Při návštěvě místní knihovny podpoříme u dětí vztah ke knize, naučí se v nich hledat poučení a inspiraci, orientovat se v encyklopediích. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme v dětech podněcovat představivost, rozvoj fantazie, vyjadřování, řeč, prohlubovat cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných, řešit problémové pohádkové situace.

  „Svátky jara – Velikonoce“

Záměr : Seznámíme děti s velikonočními zvyky, s vesnickými tradicemi –hrkání, mrskačka-pomlázka, zdobení kraslic- bude příležitostí pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Symbolem jara jsou mláďata. Děti se naučí poznávat, pojmenovávat domácí a hospodářská zvířata podle jejich typických znaků a jejich užitečnosti pro člověka, posílíme dětskou zvědavost, zájem dětí a radost z objevování.

 „Naše planeta Země a život na ní“

měr : Seznámíme se na vycházkách do přírody s nejbližším okolím mateřské školy – poznáme, kde je rybník, řeka, potok, seznámíme se s nebezpečím, které nás může potkat, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co budeme dělat s odřeným kolenem, co s včelím žihadlem, navštívíme , památný „kopec Stráže „ s kapličkou „Prokoupek“. Povíme si o planetě na které žijeme, budeme se zajímat o děti z různých zemí a světadílů. Budeme vést rozhovory o zemích, kde jsme byli, kam bychom se rádi podívali – hrát si s fantazií ( dobrodružné cesty). Prohlížet si s dětmi mapy, zápisy řek, pohoří, lesů, silnic na nich –seznámíme s novými slovy – globus, apod. Děti budou poznávat  a rozlišovat dopravní prostředky a dopravní značky, seznámí se základními pravidly chování v silničním provozu - o chování chodců v silničním provozu, o významu přechodů pro chodce a přilby při jízdě na kole. Dozví se i o záchranných systémech: hasiči, záchranáři a  o přivolání pomoci. Vnímat, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Všímat si čistoty – vody ( návštěva místní kořenové čističky odpadních vod ),budeme diskutovat a aktivně se zapojovat i s rodiči do třídění odpadu s využitím kontejnerů, jarní úklid školní zahrady, okolí MŠ, místního hřiště  apod.

4. LETNÍ STŘÍPEK POZNÁNÍ

„Máme se rádi s mámou a tátou – rodina“

Záměr : Oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a budeme si povídat o rodině a všem, co s ní souvisí ( maminka, tatínek, sourozenci, prarodiče, zaměstnání rodičů ), chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity. Kulturním vystoupením pro maminky a veřejnost  si děti procvičí a zdokonalí výslovnost, kultivovaný projev a umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se. Budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům, rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Zaměříme se na různé druhy lidských činností, řemesel – prodavač, krejčí, zedník, učitel, lékař, kadeřník, kuchař,… Exkurze do místních provozoven, pozorování práce lidí ve vesnici, vážit si práce jiných.

 „Léto, milé léto, cos nám přineslo“

Záměr :Příroda, počasí, slunce, bouřka, duha , rostliny  a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou ( včely, mravenci apod.) významem spolupráce, tolerance, ohleduplnosti.  Zařadíme hry s dopravní tematikou na hřišti. Společně oslavíme svůj velký svátek, MDD již tradičně akcí – „Týden dětských radovánek“ – soutěže – vědomostní, sportovní, výtvarné, pěvecké,hry, výlety – společná vycházka s rodiči k rybníku s plněním úkolů, výlet ZOO – poznávání exotických zvířat, návštěva Dinoparku – abychom poznali i ta zvířata, která již vyhynula. Činnosti budou přenášeny ven, na zahradu školy nebo do přírody, tak budeme mít vetší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, cvičení vytrvalosti a sebeovládání.. Děti  zrekapitulují celý společně prožitý rok, uvědomí si, co se všechno naučily, na základě  společných vzpomínek. Užijí si závěr školního roku ve školce, rozloučí se s kamarády, kteří jdou do ZŠ – vystaví si společné „tablo“.