Z historie obce a školní budovy

První zmínka se o vesnici objevuje již v roce 1299 ve spojitosti se jmény bratří Ludíka, Konráda a Herborda z Čehovic.V roce 1358 pak Jan  a Bareš z Čehovic zaměnili Čehovice za statky v Stachové  a tím patřila vesnice k šternberskému hradu.

Ve 14. a 15. st. se objevují v listinách různé názvy pro tuto obec –Czichowicz, Czyhowicz, Čihovice.1397 umírá Petr ze Šternberka jako bezdětný a Čehovice tak připadají dědictvím rodu z Kravař a poté v roce 1490 prodejem přechází do rukou Ctibora Tovačovského.

V roce 1503 kupuje panství tovačovské, Čehovice a mlýn Vilém z Pernštejna, od těch dob sdílely Čehovice osud spolu s tovačovským panstvím až do roku 1848. V roce 1577 Čehovicím Vratislav z Pernštejna propůjčil erb a znamení na pečeť, jen málo obcí se může pyšnit takovými dokumenty. Brzy po začátku třicetileté války, byly Čehovice vypáleny a znovu od základu vystavěny, ale o 1km níže, blíž k řece Vřesůvce. Na původním místě, kde vesnice stála je dosud na památku kaplička sv. Prokopa. Nová obec Čehovice leží v nadmořské výšce 211 m.n.m.

Škola:

Po zřízení samostatné duchovní správy bylo zavedeno též v místě školní vyučování.  Původně se učilo v pastoušce č. 45. V roce 1836 s pomocí vrchnosti postavila přízemní školu. Při novém očíslování domů v roce 1887 obdržela tato školní budova číslo 107. Poněvadž dětí přibývalo, učilo se několik let až do roku 1885 polodenně. Aby mohli dva učitelé vyučovat celý den, bylo nutno postavit novou školu. Obec zakoupila půllán čís. 93 a postavila na jeho místě školu r. 1884 za 18 802 zlatých. Rozšíření školy na dvojtřídní bylo uskutečněno 1885. Nynější školní budova byla postavena r. 1884

Mateřská škola

V budově školy byla v roce 1949 provedena adaptace pro mateřskou školu. První ředitelkou byla ustanovena paní Jarmila Václavíková a do školy docházelo 21 dětí.

V roce 1965 nová adaptace mateřské školy a to, rozšíření o staré hasičské skladiště – tím byl získán nový vchod do školky a místnost na převlékání a přezouvání.

Po odstěhování školy v r. 1980 se mateřská škola rozšířila do všech prostor budovy, pouze v přízemí ve dvou místnostech se samostatným vchodem byla zřízena Základní knihovna. V přízemí byla šatna pro děti, pro zaměstnankyně, jídelna a kuchyň, sociální zařízení a skladová komora, v patře pak ředitelna a sociální zařízení, prostorná herna, stabilní lehárna, která vzhledem ke své rozloze částečně sloužila i k tělovýchovným činnostem. K 31. 7. 2005 byla z hygienických důvodů zrušena školní jídelna. Strava pro děti i zaměstnance je dovážena ze školní jídelny při Základní škole v Bedihošti.

Od 1. ledna 2003 působí mateřská škola jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obecní úřad v Čehovicích. 

Škola má víceletou tradici. Mnoho rodičů našich dětí tuto mateřskou školu navštěvovalo a dnes sem přivádějí své děti. Vždy rozdávala pohodu a radost heterogenním skupinám dětí, otevírala se dokořán potřebám celých rodin, včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala je se současným společenským životem. Tímto směrem pokračujeme i dále. Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme žádné specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele.

Osvědčené  prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Samostatná jednotřídní mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice, která má asi 500 obyvatel. Je vzdálená 7 kilometrů od Prostějova, na autobusové trase Prostějov, Kojetín, Kroměříž.

Kapacita MŠ je 27 dětí, navštěvují ji děti ve věku od 2,5  do 7 let. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. 

Součástí školy je školní jídelna-výdejna. Strava pro děti je denně dovážena ze ŠJ při Základní škole v Bedihošti. V přízemí budovy je šatna. V patře pak ředitelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance, prostorná herna propojená se stabilní lehárnou, kuchyň – výdejna stravy, úklidová místnost.